Walking tours

First Tour: Museum, Synagogue, Plateia Eleftherias (Freedom Square)

Second Tour: Around Talmud Torah

Third Tour: Rogos (Las Incantadas, Plateia Agoras – [Market Square])

Fourth tour: Baron Hirsch and Rezi Vardar

Fifth tour: The old cemetery

Sixth tour: Eastern Thessaloniki